Pověsti o doktoru Kittelovi


Kittelovské pověsti podle M. J. Pulce


TAJEMNÝ ZACHRÁNCE

Doktor Kytl se setkal poprvé s nadpřirozenými mocnostmi jedné zimy. Byl tehdy volán k jakési stařeně vysoko do hor. Když ji prohlédl, poznal, že cesta byla zbytečná, neboť jí už stejně nebylo pomoci. Rozmrzen dal se na zpáteční cestu. Smrákalo se valem, lékař ztratil směr a sešel z pravé cesty. Po marném bloudění se dostal k jakési říčce a chtěl ji přejít po ledě na druhý břeh. Leč led povolil a Kytl by byl jistě utonul, kdyby mu
nepřispěchal na pomoc neznámý snědý muž, který – jakmile ho dopravil do bezpečí – beze stopy zmizel.
Doktor Kytl těžce onemocněl a celé měsíce blouznil v horečkách, v nichž rozmlouval s tajemným cizincem. Teprve probuzené jaro mu vrátilo ztracené zdraví. Od té zimy byl však často zamlklý a zdálo se, že mu táhnou hlavou divné myšlenky.

HRABĚNKA Z HRUBÉ SKÁLY

Mezi doktorovy pacienty patřila i čeleď vrchnosti na Hrubé Skále. Kdykoliv totiž někdo z jejích lidí stonal, poslala tamní hraběnka svůj kočár pro Kytla a ten vždy dobře poradil. Sama hraběnka však Kytla nikdy nepotřebovala, ač byla velmi stará. Byla dávnou vdovou, oba synové jí padly ve válkách, jen jediný vnuk jí zůstal a ten sloužil u armády kdesi v Uhrách. Měl se již vrátit a hraběnka mu chtěla předat panství, když tu ji
zachvátila zlá vnitřní choroba a upoutala ji na lůžko. Bylo jí den ode dne hůře, a tak poslala pro Kytla, aby ji nenechal umřít, dokud se její vnuk nevrátí. Ale doktor sám ležel nemocen a když konečně mohl přijet, bylo už pozdě. Těžce nemocná hraběnka (však) neztratila svůj osobitý humor a jen prohodila: „Tak si myslím,
že co nevidět budu na vás, milý doktore, u božího trůnu žalovat, čí vinou se tu tak předčasně ocitám.“
Její neblahá předtucha se splnila, ale vnuk hraběnčin vrátil se právě včas, aby laskavou paní doprovodil na poslední cestu.

KOŘENÍ ŽIVOTA

Doktor Kytl čítával často v čarodějné knize, kterou mu daroval kdysi jeho pacient. Jednou, když o půlnoci seděl sám a sám ponořen do své Kouzelné knihy, stanul před ním náhle jakýsi cizinec, v němž však doktor poznal svého tajemného zachránce před smrtí v horské říčce. Neznámý vyňal ze záhybů svého šedého pláště zelenou bylinku a podal ji překvapenému lékaři: „Hle, to je koření života, má podivuhodnou moc a budete je rád potřebovat!“ Když doktor Kytl nedůvěřivě potřásl hlavou, dodal prudce cizinec: „Vezměte si ji a vyzkoušejte. A nebude-li mít ta bylinka žádnou moc, vraťte mi ji, až se zase objevím!“ Po těchto slovech noční host zmizel a doktor by se domníval, že to byl pouhý sen, kdyby před ním neležela zelená bylinka, která vydávala omamnou vůni. Zachvátila ho sladká únava, usnul a spal do jitra. Ráno se probudil svěží a práce s pacienty, kteří jej již očekávali, mu šla neobyčejně dobře. Cítil v sobě nebývalou sílu, kterou načerpal z vůně zvláštní květinky; ta síla se pak jakoby podivuhodným vyzařováním přenášela na jeho nemocné, kterým se hned dařilo lépe.
Když se třetí noci neznámý objevil, seděl doktor nad velikým herbářem a marně pátral po tajemství podivuhodného čarodějného koření. Cizinec však žádal neodbytně květinu zpět. Když mu ji doktor nechtěl dát, pustil se s ním do zápasu. Kytl podléhal, vždyť neznámý nebyl nikdo jiný, než sám pekelník! A tak nakonec uzavřeli smlouvu, kterou doktor podepsal vlastní krví: upsal se ďáblu a ten mu za to prozradil tajemství, jak
získat každého roku vždy nové koření života, půjčil mu svůj plášť lehčí vzduchu a zavázal se mu služebností na čtyřicet let. Koření života, čarodějný plášť a Kouzelná kniha byly cennými pomůckami v rukou lékaře, jakým byl doktor Kytl. Používal jich ale od samého začátku jen k dobru, ve snaze pomoci trpícím lidem, což se ďáblu čím dále tím více nelíbilo. Sloužil mu ale dál, jak byl smlouvou zavázán, a denně přicházel do jeho domu. Protože však často měnil podoby, nepoznal jej zpravidla nikdo, jen Kytl sám.

HAD – HOSPODÁŘÍČEK

V Kytlově domě sídlil odnepaměti had-hospodáříček. Nyní se však objevoval častěji a bylo ho – zvláště v létě – možno často spatřit v podobě krásné užovky na dvoře, v zahradě i ve stáji. Říkávalo se, že právě had-hospodáříček opatřuje z návodu Kytlova každý rok v noci svatojánské onu bylinku života, všehoj.

RYCHLÁ POMOC

Chudý dřevorubec z Jablonce si zlomil nebezpečně nohu. Donesli ho domů, a ač bylo již k večeru, běžela jeho žena do Šumburka pro doktora Kytla, neboť noha otékala a nebožák nesmírně trpěl. Došla k doktorovu domu již v noci. Čeledín ji nechtěl pustit dál, ale tu přispěchal sám Kytl. „Běžte jen klidně domů, milá ženo, přijdu hned za vámi!“ Plna naděje pospíchala žena nejkratší cestou zpět. U stolu ji očekával muž: „Bohudíky, noha je už v pořádku!“ „Ale co řekne doktor Kytl, až sem přijde?“ zděsila se žena. „Však mi ji sám spravil,“ podivil se dřevorubec, „sama jsi ho přece zavolala.“ – Nyní nebralo divení konce: doktor na svém kouzelném plášti navštívil nemocného a zase se tak vzduchem vrátil, dříve než žena ze Šumburka doběhla.

HAVRANI

Na stromech kolem Kytlova domu se zdržovali donedávna havrani. Za časů Kytlových to bylo celé velké hejno, které často za mohutného krákání obletovalo strašidelný Burk. Kytla však znali a už zdaleka ho pozdravovali radostným krákotem. V lidu šla pověst, že to jsou čerti. – Ještě dnes se objeví občas nad Kytlovým domem havran, dvakrát třikrát jej obletí, divně zakrákorá a zase zmizí.

UKRADENÉ KOLO

Jednomu sedláku v Maršovicích ukradl kdosi kolo od vozu. Aby dopadl zloděje, požádal sourozence doktora Kytla, který byl sedlákem v Kokoníně, aby mu vypůjčil od svého slavného bratra Kouzelnou knihu. Doktor mu ji sice svěřil, ale varoval ho, že se během zaklínání nesmí dát ničím vyrušit, jinak že to s ním zle dopadne. Maršovický sedlák šel hne do příští půlnoci s knihou na křižovatku a začal číst při svitu měsíce zaklínadlo. Sotva přečetl první slova, slyší z vesnice křik: „Hoří, hoří!“ a nebe se krvavě zbarvilo. Sedlák se ale nedal rušit a klidně četl dále. Hluk utichl a z dáli zazněl zpěv, který se blížil; přicházelo procesí. Ale sedlák nepřestával čísti. Sotva procesí přešlo, zvedl se strašlivý vítr a děsivé postavy se hnaly ze všech stran na sedláka, jako by ho chtěly rozsápat. Nakonec se objevila ohnivá koula, která se neustále zvětšovala a valila se přímo na čtoucího. Ten se však ani nepohnul. Náhle všecko zmizelo a před sedlákem stanul jeho vlastní čeledín. Třásl se strachy na celém těle, hodil mu kolo pod nohy a volal: „Tady máte, co je vaše!“

POTRESTANÁ ZLOMYSLNOST

Mezi pacienty, kteří se zdržovali v Kytlově domě a hledali u něho ztracené zdraví, byla také bohatá mlynářka z Malé Skály. To bylo v době, kdy nad starou šumburskou školou, tam, co nyní stojí kostel, objevil Kytl pramen zdravé vody a doporučoval nemocným, aby si v ní umývali nemocné údy. Opravdu mnozí tak docházeli ulehčení svých neduhů, zejména ti, kdož trpěli bolestmi ve špatně srostlých zlomeninách. Také mlynářku posílal doktor mýt se ke studánce. Ta však tam běžela vždy první, semtam ve vodě skákala, vodu rozviřovala, ba i schválně ji kalila, a tak ostatní nemocní museli brát za vděk vodou silně znečištěnou. Když se to doktor Kytl dověděl, rozzlobil se na milou mlynářku, a protože přes jeho napomínání nepřestávala vodu vířit, zaklel ji na věčné časy v žábu, aby čistila lidem vodu, kterou sama kalila. Dnes je studánka vyzděná a je nad ní kaplička. Ale velikou žábu na dně mezi kameny spatříte dodnes. To je ta zlomyslná mlynářka, která tak musí až do soudného dne napravovat své provinění.

STARÝ KABÁT

Jednou byl doktor Kytl povolán do Prahy ke kterémusi vznešenému a urozenému pacientu. Komorník ho však nechtěl pustit dál, neboť nevěřil, že muž v tak ošuntělém kabátě je věhlasný lékař. Konečně jej ohlásil, ale trval na tom, že si Kytl svůj kabát musí vyměnit za jiný, nový, který mu opatří. Doktor Kytl si nový kabát oblékl, ale když přistoupil k lůžku nemocného, postavil se a mlčky si s netajeným zájmem cizí kabát prohlížel. Když se ho chorý pán otázal, proč si tak podivně počíná, odpověděl doktor s úsměvem: „Než mi bylo dovoleno sem vejít, musel jsem svůj kabát vyměnit za tento nový. Snad má moc, aby vás vyléčil místo mne, čekám proto, až vás vyšetří.“ Churavý pán nařídil okamžitě, aby byl Kytlovi přinesen jeho kabát. Když si ho doktor Kytl opět oblékl, prohlédl nemocného, předepsal mu potřebné léky a za krátký čas byl urozený pán opět zdráv.

CESTA VZDUCHEM

Jednou potkal Kytl u Prašné brány v Praze známého řezníka z Dalešic, který tam byl za obchodem. „Nu, příteli,“ naváže Kytl, který byl právě v dobrém rozmaru, rozhovor, „chtěl bys být ještě dneska doma?“ „No, proč ne,“ na to řezník. „Ale to se mi sotva stane, vždyť je k nám dva dny cesty.“ „Jen se nestarej a nech to na mně,“ upokojoval ho doktor. „Budeš doma v pěti minutách, nesmíš ale cestou promluvit ani slovíčko.“ Řezník, který už leccos zaslechl o Kytlově kouzelném plášti, hořel zvědavostí, a tak ochotně ke všemu svolil. Šli se na cestu posilnit nějakou tou hořkou; sotva vyšli ze šenkovny, povídá Kytl: „Tak, Jáchyme, chyť se pevně za plášť a ani nedutni!“ Sotva to dořekl a jen se řezník chopil pláště, vznesli se oba závratnou rychlostí nad město a už pluli vzduchem, unášeni neznámou silou k domovu. Jáchym byl okouzlen pohledem, který se mu naskytl. Viděl vesničky, města, lesy i řeky, nezdržel se a zvolal pln obdivu: „Bože, to je krása, to je krása!“ Jen to dořekl, zatočil se s ním celý svět a on cítil, že padá. Hrůzou omdlel a probudil se až na louce u Nových Benátek v kupce sena. Na cestu vzduchem však nezapomněl a do smrti vyprávěl každému, kdo měl uši a chtěl poslouchat, jak letěl s doktorem Kytlem na kouzelném plášti.

ČERNOKNĚŽNÍKOVA KNIHA

Jednou, když byl doktor Kytl opět povolán do Prahy k těžce nemocnému, objevily jeho děti knihu zaklínadel. Jak byly zvědavé, začaly v ní číst. Čím déle četly, tím více se zatemňovala obloha a kolem oken začali poletovat černí ptáci, podobní krkavcům. Čím dál tím víc dotírali, sedali na pec, na skříně, kde jen bylo místo. Oči jim krvavě plály, peří se děsivě lesklo – byli to samí čerti. Ale děti zaujaté četbou si jich nevšímaly. Zatím dlel Kytl v Praze v Týnském chrámě na mši. Tu se ho náhle zmocnila zvláštní úzkost; vyšel ven, vsedl na svůj kouzelný plášť a letěl domů. Přišel v poslední chvíli, neboť krkavci-ďábli hrozili děti roztrhat. Doktor uchopil rychle knihu a četl vše pozpátku. Nyní krkavci pomalu ustupovali, opouštěli světnici a konečně zmizeli v oblacích. Děti byly zachráněny.

ZEĎ ČERTŮ

Čerti se vůbec za dnů Kytlových rádi objevovali v Šumburku v podobě černých ptáků. Jednou se ukázalo nad Kytlovým domem hejno cizích krákorajících havranů, kteří se pustili do šarvátky s havrany, kteří sídlili u Kytlova domu. Doktor vzal kouzelnou knihu a nařídil okřídleným vetřelcům, aby vybrali všechno kamení ze zahrady a postavili z něho kolem ní zeď. Podivní hosté uposlechli jeho rozkazu a zakrátko nezbyl v zahradě ani jediný kámen; kolem pozemku stála kamenná ohrada. Tím bylo také po boji a černí ptáci pak klidně odlétli za neznámým cílem. Zeď však po nich zůstala. Od jiných zdí se lišila tím, že byla složena pouze z vrstvených kamenů bez malty.

DOBRODINEC

Věhlas přinášel doktoru Kytlovi i pěkné příjmy. Bohatí nemocní, jimž Kytl vrátil zdraví, neskrblili odměnou, ale Kytl peněz nikdy nezneužíval, ač se ďábel stále snažil svést ho na cestu hříchu. Přebytky svých příjmů věnoval nuzným, jimž také poskytoval zdarma nejen ošetření, ale i léky z vlastní lékárny, kterou v Šumburku založil. Protože vesničané ze Šumburka a Jistebska měli daleko do kostela, rozhodl se doktor Kytl, že vystaví svým nákladem v Šumburku kapli. Kdy žna ni vyměřoval se zedníky místo, přiběhl jeho nejmladší synek a již zdaleka volal: „Tatínku, máš ještě loket přidat, maminka tě o to prosí. „Máš pravdu,“ řekl Kytl, „kaple by byla příliš malá.“ Sotva znovu vyměřili, již tu byl druhý hošík: „Také pro mne jeden loket, tatínku!“ „Na jednom lokti nesejde,“ řekl si Kytl a tak, když všem dětem, které ho přišly prosit, vyhověl, byl z kaple z kostel. Kytl se postaral i o farní budovu, dal vyzdít studni u kostela, vymohl zřízení hřbitova a jemu kvůli založil přítel hraběte Mannicelliho P. Kristián Richter v Šumburku školu.Tušilo se, že i na jiné obecně prospěšné účely doktor Kytl příspěvky neskrblil, ale přispíval zpravidla tak, že nevěděla levice, co dává pravice; proto se lidé o tom nic určitého nedozvěděli.

VĚRNÝ ZVON

Chrám v Šumburku-Jistebsku byl dostavěn, i věž již byla hotová, ale zvonu dosud nebylo. Doktor Kytl se dostavbou kostela vydal z posledního a po jiném dobrodinci se Šumburští ohlíželi marně. Celá ta léta stála věž němá a prázdná, až se jí lidé začali posmívat. Tu zasáhl doktor Kytl a vymohl na úřadech zapůjčení zvonu z nedalekého kostela Bzí, kde bylo zvonů několik. Bylo to v době císaře Josefa II., a tak povolení přišlo snadno. Starý děkan ve Bzí byl svolný – byl to totiž Kytlův dobrý přítel, neboť šumburský lékař mu kdysi pomohl od zlého „housera“. Jen farníci ze Bzí se těžko loučili se starým zvonem. Když byl slavnostně zavěšován na šumburskou kostelní věž, přišli si také ze Bzí zvon poslechnout. Jak byli ale překvapeni! Když zvon poprvé zazněl, zvučel zcela zřetelně: „Zpět do Bzí, zpět do Bzí.“ Slyšeli to všichni a také přítomní Němci Němci se
dušovali, že zvon zvoní: „Nach Nabsel, nach Nabsel.“ Bzovští se vraceli domů ještě smutnější, než vyšli, ale jaké bylo jejich překvapení, když druhého dne visel jejich zvon zase na věži ve Bzí. Šumburští si pro něj ovšem přišli, ale zvon nezvonil nikdy jinak než: „Zpět do Bzí, zpět do Bzí!“ Dvakrát se zvon ztratil, jednou ho našli zase ve Bzí, ale podruhé v háji pod Čížkovicemi směrem ke Bzí – jako by už nedoletěl a cestou únavou spadl.
To už bylo i Šumburským divné, a tak na radu doktora Kytla zvon raději vrátili. Ten si pak ve Bzí libovala radostně vyzváněl celému kraji: „Doma, doma, doma…“

ZÁPAS S ĎÁBLEM

To už se chýlilo ku konci smluvených čtyřicet let a smlouva s ďáblem měla co nevidět vypršet. Podle úpisu mělo pak peklo nárok na doktorovu duši, ale protože Kytl učinil za ta léta tolik dobrého a množství lidí, kterým nezištně pomohl, svolávalo na šedivějící hlavu doktorovu dík, mír a požehnání, rozhodlo milosrdné nebe, že ďábel musí znovu vyzkoušet, má-li na jeho duši opravdu nárok. Doktor Kytl nebyl totiž po čtyřicet let na bohoslužbách nikdy až do konce, vždy ho ďábel nějak vyrušil. Nepodaří-li se mu ani jedenkrát neopustit kostel předčasně, bude za to mít peklo jeho duši navěky. Byla právě primice Kytlova syna – novokněze. Na slavné mši byl i doktor Kytl. Syn sloužil opravdu zbožně a slavný lékař se v prvé lavici nábožně zabral do svých modliteb. Už bylo i po proměňování, když tu nějaká stařenka omdlela; rychle ji vynášeli ven. Doktor zapomněl na smlouvu i na ďábla a spěchal pomoci ubohé. Než se však prodral zástupem, který v tak slavný den zcela přeplnil chrám, zazněl zvonek k přijímání – hlavní část bohoslužby byla u konce. Zvítězil tedy nad ďáblem, jenž, když se doktor
objevil na prahu kostela, zmizel, neboť omdlelá babička nebyl nikdo jiný než záludný pekelník. Ďábel tak ztratil nárok na Kytlovu duši, ale tím zuřivěji útočil na jeho tělo. Doktor vbrzku oslepl, zchudl a upadl do těžké choroby. Snažil se však být i nadále svému okolí prospěšný alespoň dobrou radou.

OČAROVANÁ LOUKA

Když se doktor vymanil z ďáblovy moci, zakopal Kouzelnou knihu a jiná zaklínání na louku u kostela. Na této louce se tráva nikdy nežala, a tak rostla nesmírně bujně. Za noci hlídají prý Kytlovy kniha tajemná světélka. Na stěně kostela, která je obrácena k této očarované louce, se neuchytí mech ani lišejník.

KYTLŮV STRAŠIDELNÝ DŮM

Dokud se Kytl obával, že jeho duše propadne ďáblu, zaklel svůj dům tak, že do něho neměla smrt přístup. Když pak nad ďáblem zvítězil, opustil starý dům a přistěhoval se k synovi na faru. Také jeho syn Josef Pavel a jeho synovec i další majitelé opustili dům vždy před smrtí. Dům čím dál tím více pustl a lidé se mu začali vyhýbat. Prý v něm straší. Šumburský Burk působí opravdu strašidelným dojmem: dřevěný a zčernalý vypadá jako odkaz tajuplné minulosti. Za noci se pak v opuštěných oknech rozžehnou světla, jindy zazní prázdnou chodbou tichý ston či neviditelný sýček zakvílí svou děsivou píseň.

SVĚDECTVÍ KOHOUTŮ

I když stařičký doktor Kytl pevně doufal ve spásu své duše, přece se našlo dost lidí, kteří si šuškali, že jistota Kytlova spasení je pochybná. Starého dobrodince tyto řeči velice rmoutili. Jednou, když si říkal ranní hodinky a četl tam slova: „Hlas kohouta je nadějí“,napadlo ho, že právě hlas kohoutů dotvrdí jeho spásu. Toto své  přesvědčení sdělil i svým nejbližším. V té době už starý pán chřadnul. A jak mu ubývalo sil, tak postupně umlkali kohouti ve vsi i okolí… Jednou, bylo to právě o půlnoci, zazpíval náhle farský kohout. K němu se přidali ostatní, jejich zpěv se stával radostnějším a radostnějším, až se jásotem kohoutů probudila celá vesnice. To však již také zazněl umíráček a lidé uvěřili, že duše jejich stařičkého doktora předstupuje před trůn lékaře nejmocnějšího.Klára Hoffmannová: Burk, černej kabinet a smrťák (Vrdlouháni aneb Prauda vo zázračnym vypravováni.)


Abyste vubec věděli, vo čem je vlastně řeč, musim vám neudřiu povědět vo pár věcech kolem doktora.

Tak prvně, burk to byl jeho barák, ale zároveň taky prvni špitál, nebo chcete-li sanatórium v širokym vokoli. Jak se doktorská praxe vzmáhala, měl doktor časem tolik pacientu, že by to byl za jeden den nestih všecko vobjet. Tak ty nejtěžši nebo nejvzdálenějši případy měl u sebe ve svym baráku a moh na ně řádně dokouknout. A byl to špitál pro každýho. S každym potřebnym se tu jednalo slušně a dostalo se mu takový pomoce, jakou jeho choroba vyžadovala. Kdo měl penize, zacáloval, kdo je neměl, byl vykurýrovanej taky. Těch pánu z Nemanic bylo
mnohem vic, však šel náš pan doktor do hrobu chudej jako kostelni myš. Leckdo si sice myslel, že v burku nechal poskovávaný buhví jaký poklady, a po jeho smrti tam po mnoho nocí různý lidi ty poklady hledali. A tak se začalo poudat, že v tom domě straší, a žádný nájemnici nechtěli se tam držet. Ale tak zlý to zase nebylo, protože tam vobecní chudý bydleli eště po druhý světový válce a byli rádi, že maj střechu nad hlavou. Velkej komfort tam teda neměli, stěžovali si na ledasco, jen na strašidla nikdá.

Kolem burku byla veliká zahrada a v ni menší staveni vo dvou místnostech. V jedný pan doktor pěstoval všelijaký byliny ze semen, který mu přivezli různý světoběžníci z buhvi kerý Tramtárie. Jednou mě tam vzal, asi sem byla ňák moc hodná, protože tam von bral někoho druhýho jen hrozně nerad, a dal mně velkej lusk. Prej, dobře si ho, Helenko, skovej. Až se ti bude zdát život krátkej, vypěstuj si z těch semínek bylinky a každý ráno na lačnej žaludek z nich pij čaj. Průbla sem to a docela to funguje, jen se mně tejď po dva roky už neurodily za voknem
žádný lusky, a pomalu nebude co zasejt.

V druhý místnosti měl pan doktor svůj „černej kabinet“. Tam míchal léky, študoval knihy a taky šmikal mrtvoly. Lidi se toho místa hrozně báli, protože tam stál „smrťák“. Teda, vona to byla prachvobyčejná lidská kostra a pan doktor k ni přišel takle:

Jednou se kácel kolem studánky háj. Nad studánkou ležel velkej kámen, na kerym rostla jedle. A když tu jedli káceli, ňák si to špatně spočítali a jedle se k nim předčasně zrátila a vyvrátila i ten balvan pod sebou. A pod tim kamenem byl utopenec. Ňákej vojcl. Kdyby na to měl člověk žaludek, eště by se dalo na vejložkách poznat, co to bylo za šarži. Dřevorubci nejdřiu vostali jako vopařený a první, co je napadlo, bylo zavolat doktora. Dyť se nim pak kuli tomu lidi nasmáli! To že prej snad už mohli sami poznat, že mu ani Kittel nepomuže! Pan doktor je ale utěšoval, ať si z těch posměváčku nic nedělaj, že von se neboždika eště na pár věci přeptá. Chlapi z toho byli drobet štajf, ale doktor si neboždika vodnes domu, celýho ho rozporcíroval a nakonec z něj vybral všecky kosti a dal z nich dohromady celýho smrťáka. Muskejm pak vykládal, kolik tomu vojínovi bylo let, jaký měl v životě neřesti a na jaký
zraněni umřel. Kitlouka zasejc vykládala ženskem, že doktor tak strašně smrděl umrlčinou, že ho tři neděle nepustila do manželskýho lóže.

Suma sumárum. Co byl ten frajer zač a nač umřel, to si samozřejmě za chvilku nikdo nepamatoval. Zato – a to pan doktor eště žil – se mezi lidma brzo rozneslo, že tenkrát vyčet z knížky ňáký kouzlo, voda ve studánce se začla vařit, až všecko maso vopadalo a vostala jen kostra. Vám, lidem soudnejm, nemusim vykládat, že je to vejmysl.